ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „КОЙ TWIX® Е ПО-ВКУСЕН С КАФЕ?“

 • ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ СТРАХОТНА КАФЕ НАГРАДА“

 • 1.Организатор на играта „Спечели страхотна кафе награда” („Играта”): „Марс инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10 („Организатор”). Организацията на Играта се осъществява с помощта на агенция „Графити ББДО АД”.

 • 2.Периодът на Играта е от 01.02.2018 г. до 19.04.2018. г.  Всяко участие съгласно механизма на Играта след изтичане на този период няма да бъде валидно.

 • 3.Награди и механизъм на присъждане:

  Участвайки в настоящата Игра имате право да участвате за спечелването на една от:

  3.1100 бр. кафе машини Philips еспресо машина 3100 series 3 напитки (в десет тегления се раздават по 10 бр.)

  Всички награди се присъждат чрез томбола сред всички участници, изпълнили условията за участие и спечелване на награда в томболата. Изтеглянето и публикуването на печелившите е автоматично.

  Томболите за присъждане на награди се провеждат на следните дати:

  • 15.02.2018 г.
  • 22.02.2018 г.
  • 01.03.2018 г.
  • 08.03.2018 г.
  • 15.03.2018 г.
  • 22.03.2018 г.
  • 29.03.2018 г.
  • 05.04.2018 г.
  • 12.04.2018 г.
  • 19.04.2018 г.

  В томболите за присъждане на награди участват всички кодове, които са регистрирани от началото на Играта до 23:59 ч. в предходния ден и не са спечелили награда. (Пример: В томболата на 22.02.2018 г. участват всички кодове, които са били регистрирани от началото на Играта до 23:59ч на 21.02.2018 г. и не са изтеглени като печеливши в тегленето на 15.02.2018 г.)

  В томболата за присъждане на наградата по т. 3.1. участват всички потребители с поне 10 регистрирани кода от промоционални опаковки „Спечели страхотна кафе награда“ , които не са спечелили награда в предходни тегления. Колкото повече кодове е регистрирал участникът, толкова повече шансове има да спечели.

  Един участник може да спечели за целия срок на промоционалната игра само една награда.

 • 4.Механизъм на Играта:

  За спечелването на наградите, посочени в т. 3, е необходимо:

  4.1За спечелването на 1 награда е необходима регистрация на 10 промо кода и попълване на регистрационна форма в уебсайта www.twix.bg

  4.2След влизане в уебсайта, потребителят трябва да потвърди, че има навършени 14 години към датата на посещение на уебсайта

  4.3Потребителят трябва да въведе кода от промоционалната опаковка Twix, отпечатан от вътрешната страна.

  4.4В случай, че кодът е валиден и не е въвеждан до момента, той ще бъде определен като валиден и ще трябва да попълните своите имена и имейл адрес. Имейл адресът е единният идентификатор на всеки участник. Трябва да бъде въведен валиден, реален и действащ имейл адрес. С участието си в Играта потребителят се съгласява да получава съобщения от името на Twix на посочения имейл адрес.

  4.5В случай, че спечели някоя от наградите, потребителят ще получи съобщение с линк, чрез който трябва да потвърди получаването на съобщението. Потвърждението е задължително условие за присъждане на награди.

  4.6Само печелившите от томболите ще получат съобщение на посочения имейл адрес.

  4.7С участието си в играта „Спечели страхотна кафе награда“ участникът приема настоящите Официални правила на Играта („Официални правила”).

 • 5.Спечелване на наградата

  5.1Обявяването на печелившите се извършва по следния ред:

  5.1.1.Публикуване на списък с печелившите в деня на тегленето на уебсайта www.twix.bg

  5.1.2.Уведомяване на спечелилите на посочения от тях имейл

  5.2Всеки печеливш ще бъде информиран чрез имейл съобщение на дадения при регистрация имейл адрес. В съобщението ще има линк, който съдържа форма за попълване на адрес за доставка и телефон за връзка. Печелившият трябва да попълни формата до 14 календарни дни от обявяването му сред печелившите на twix.bg. След изтичане на този срок спечелилият участник губи правото да получи наградата си. Нераздадените награди ще бъдат използвани от Организатора за бъдещи промоционални активности.

  • Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия, както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!
  • Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен имейл попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия на участник.
  • Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата в определения срок!
  • Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата си и/или не е потвърдил желанието си да получи наградата в 14 календарни дни от получаване на имейл известието.
  • Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице и от един електронен адрес; б) използване на повече от един електронен адрес от едно и също лице за участие в активността; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

  5.3Участниците нямат право да претендират за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставената награда.

  5.4Наградата ще бъде доставена по куриер след предоставяне на необходимата информация от печелившите, а именно изпращане на данни за куриер: трите имена, точен адрес с пощенски код, телефон за връзка. Наградата ще бъде доставена в срок от 30 работни дни след претендиране и предоставяне на необходимите данни от страна на печелившите потребители.

  5.5Едно лице има право да придобие награда, в случай че е предоставил валиден имейл адрес и е заявил получаването на наградата си от същия имейл адрес в отговор на изпратено от Организатора уведомително съобщение, както и предостави адрес за доставка в посочения срок.

  5.6Регистрацията на участник в играта ще се счита за невалидна, в случай че по преценка на Организатора има основателно съмнение, че профилът на участника в уебсайта www.twix.bg не е направен от реално регистриран участник.

 • 6.Обявяване на печеливши

  6.1Печелившите ще бъдат обявени в подсекция „Печеливши” на уебсайта www.twix.bg. В деня на публикуване, всички печеливши ще получат уведомителен имейл.

  6.2При възникване на технически проблеми в интернет страница www.twix.bg обявяването на победителите ще се извърши след окончателното им отстраняване.

  6.3Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Официални правила на Играта не е спазено; при установяване на опити за манипулиране на Играта, както и когато на друго основание тяхното използване противоречи на закона или добрите нрави.

  6.4Играта се организира и провежда на територията на Република България.

  6.5В Играта нямат право да участват служители на Организатора; на агенцията, която подпомага Организатора в организацията на Играта, както и членове на техните семейства.

  6.6Организаторът на Играта си запазва правото да променя по всяко време Официалните правила, които ще бъдат публикувани на уебсайта www.twix.bg, доколкото с тези промени не нарушават правата на участниците, които са заявили участието си преди публикуване на промените.

  6.7Играта може да бъде спряна преди обявения срок при форсмажорни обстоятелства и други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и представляват пречка за продължаване на Играта.

 • 7.Лични данни

  7.1Доброволното предоставяне на лични данни (имена, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка и др.) от страна на участниците за целите на Играта „Спечели страхотна кафе награда” и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта www.twix.bg, e необходимо условие за участие в Играта. Участието в Играта предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите и доставка на наградите. След приключване на дейностите по Играта, всички събрали лични данни ще бъдат унищожени.

  7.2Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

  7.3Организаторът е длъжен да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД и да не разкрива личните им данни или друга информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с Играта с изключение на случаите, предвидени в ЗЗЛД.

  7.4В съответствие със ЗЗЛД участниците в играта имат право:

  • Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Участникът упражнява своето право по настоящата подточка (і) безплатно.
  • По всяко време да поискат от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора.
  • да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани, както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.

  7.5За да упражни правата си по т. 7.4 по-горе, участникът, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, трябва да изпрати на адреса на Организатора – „Марс инкорпорейтед България” ЕООД гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б, ет. 10, писмено заявление, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.

  7.6Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД с приемане на настоящите Официални правила на Играта „Спечели страхотна кафе награда“ потребителят ДЕКЛАРИРА, че: (i) е запознат с целите на обработване на личните ми данни; (ii) предоставя доброволно личните си данни и (iii) изразява изричното си доброволно и информирано съгласие обработваните от Организатора Марс България ЕООД негови лични данни да бъдат използвани за целите, посочени в настоящите Официални правила. 

  7.7С участието си в настоящата Игра участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с условията, посочени в настоящите Официални правила.